Algemene voorwaarden

1 november 2012

van:

Henning Coaching & Training
(Onderdeel van HenMar vof)
Peperstraat 26a
1935 BE  Egmond Binnen
KvK nr.: 30204966

Hierna te noemen: Henning C&T
Versie 1.3

Artikel 1 Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Henning C&T: de gerbuiker van de algemene voorwaarden, vertegenwoordiger van Henning Coaching & Training.
Opdrachtgever: de wederpartij van de Henning C&T, ook wel de Coaching Partner genoemd.
Overeenkomst: de mondelinge overeenkomst tot dienstverlening.

Artikel 2 Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Henning C&T en een opdrachtgever waarop Henning C&T deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Henning C&T, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Dit geldt eveneens voor derden die de dienstverlening voor de opdrachtgever financieren.

5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Henning C&T en opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst

1. Henning C&T zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Henning C&T aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Henning C&T worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Henning C&T zijn verstrekt, heeft Henning C&T het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

3. Henning C&T is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Henning C&T is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Henning C&T kenbaar behoorde te zijn. Dit betreft van allerlei orde: financieel dan wel emotioneel.

Artikel 4 Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Henning C&T en opdrachtgever dienen hier beide mee akkoord te gaan.

3. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Henning C&T daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 5 Contractsduur; uitvoeringstermijn

1. De overeenkomst tussen Henning C&T en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. In onderling overleg kan worden besloten eerder te stoppen met de opdracht of langer door te gaan.

Artikel 6 Honorarium

1a. Henning C&T hanteert bij het tot stand komen van de overeenkomst met een particulier een vast honorarium voor individuele begeleiding. Het standaard honorarium bedraagt € 75,00 per uur. In onderlinge afspraak kan afgeweken worden van het standaard honorarium. De duur van de sessie ligt in het algemeen tussen 1 en 2 uur maar kan in onderling overleg aangepast worden. Het genoemde bedrag is inclusief BTW.

1b. Henning C&T hanteert bij het tot stand komen van de overeenkomst met een bedrijf of instelling een vast honorarium voor individuele begeleiding van medewerkers van bedrijven en instellingen. Het standaard honorarium bedraagt € 175,- per uur. De duur van de sessie kan in onderling overleg aangepast worden. Voor workshops en trainingen voor een bedrijf of instelling worden of een het vaste honorarium van € 175,- per uur of een nader overeen te komen prijs per dagdeel gebruikt. De genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

1c. Het honorarium kan met wederzijde goedkeurig worden aangepast aan individuele omstandigheden. Een eventuele aanpassing zal altijd voor aanvang van een sessie (of aantal sessie) of trainingen en worskhops gedaan worden. Als er geen specifieke afspraken zijn gemaakt, geldt altijd het standaard tarief.

1d. Als de sessie niet in de praktijkruimte van Henning C&T plaatsvindt en Henning C&T naar een andere plaats moet reizen om de sessie plaats te doen vinden, kan Henning C&T een reiskostenvergoeding van minimaal € 0,29 per verreden kilometer in rekening brengen.

2.a Henning C&T meldt bij het tot stand komen van de overeenkomst met een particulier een honorarium voor begeleiding en training van groepen (workshops, seminars e.d.). Het honorarium wordt per event (workshop, seminar, training) vastgesteld en aan de omstandigheden aangepast.

2b. Henning C&T meldt bij het tot stand komen van de overeenkomst met een bedrijf of instelling een honorarium voor begeleiding en training van groepen (worskshops, trainingen, projecten op maat, e.d.). Het honorarium wordt vastgesteld per traject en op de omstandigheden toegesneden.

3. De bedragen genoemd in artikel 6 kunnen op elk moment worden aangepast aan inflatie en marktconformiteit. Voorts is Henning C&T gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen zijn gestegen.

4. Henning C&T is gerechtigd tot verhoging van het honorarium indien tijdens de duur  van een lopend contract een prijsverhoging plaatsvindt.

Artikel 7 Betaling

1a. Tijdens de eerste afspraak van maximaal 2 ½ uur, bepalen de opdrachtgever en Henning C&T of een overeenkomst wordt aangegaan. Er kan voor het eerste halfuur van de eerste afspraak voor particulieren een intake tarief gelden van € 30,- (incl. BTW). Dit tarief geldt alleen als het van te voren is afgesproken en de klant niet eerder afspraken/contact heeft gehad met Henning Linde. Als het bovebgenoemde intake tarief geld en het eerste gesprek duurt langer dan een halfuur, geldt voor alles boven het halfuur het normale tarief.

1b. Betaling dient te geschieden na iedere individuele sessie, contant en in de valuta waarin is gedeclareerd. Op verzoek kan op rekening betaald worden (na goedkeuring door Henning C&T). Als er op rekening betaald wordt verplicht de opdrachtgever zich het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen na factuurdatum over te maken op de bankrekening van Henning C&T. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

2. Opdrachtgever ontvangt bij contante betaling een factuur met de aantekening dat het bedrag is voldaan.

3. Indien niet direct aan de betalingsverplichting wordt voldaan, heeft opdrachtgever 14 dagen de tijd alsnog de betalingsverplichting na te komen.

4. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Henning C&T houdt zich het recht voor om vanaf de datum van overschrijding van de betalingstermijn een rente van 1% per maand te gaan rekenen, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Henning C&T op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

6. Henning C&T heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Henning C&T kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Henning C&T kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

5. Henning C&T heeft de mogelijkheid een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen. Deze toeslag is niet verschuldigd bij betaling binnen 14 dagen na factuurdatum.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Henning C&T uitgeleende zaken, daaronder eventueel mede begrepen kaarten, spellen, video's, boeken, enz., blijven eigendom van Henning C&T tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Alle door Henning C&T verkochte en geleverde zaken blijven eigendom van Henning C&T tot de volledige betaling voor die zaken heeft plaatsgevonden.

2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Henning C&T zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

4. De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

Artikel 9 Incassokosten

1. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 56,00.

2. Indien Henning C&T hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

4. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 10 Onderzoek, klachtenprocedures

1. Henning C&T onderschrijft en handelt naar de gedragscriteria welke beschreven zijn op de website van Henning C&T.

2. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Henning C&T. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Henning C&T in staat is adequaat te reageren.

3. Indien een klacht gegrond is, zal Henning C&T de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

4. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Henning C&T slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14.

Artikel 11 Opzegging

1. Beide partijen kunnen de samenwerking te allen tijde schriftelijk opzeggen, zonder opgaaf van reden en per direct.

Artikel 12 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

1. Indien Henning C&T aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren, tenzij anders is overeengekomen. Indien de overeenkomst is gestopt, dienen alle in bruikleen gestelde goederen binnen 14 dagen geretourneerd te zijn. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

2. Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft Henning C&T het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

1. Indien Henning C&T aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Indien Henning C&T aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal bedrag wat per aansprakelijkstelling zal worden vastgesteld. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Henning C&T in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Henning C&T aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Henning C&T toegerekend kunnen worden;

- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

5. Henning C&T is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met de Henning C&T. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk zijn/haar keuzes.

6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Henning C&T of zijn ondergeschikten.

Artikel 14 Vrijwaringen

1. De opdrachtgever vrijwaart Henning C&T voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

2. Indien opdrachtgever aan Henning C&T informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 15 Overmacht

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Henning C&T geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Henning C&T niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Henning C&T worden daaronder begrepen.

3. Henning C&T heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Henning C&T zijn verplichtingen had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 16 Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Henning C&T gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Henning C&T zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Henning C&T niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 17 Geschillen

1. De rechter in de vestigingsplaats van Henning C&T is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Henning C&T het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 18 Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen Henning C&T en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 19 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn gratis te verkrijgen ten kantore van Henning C&T Peperstraat 26a, 1935 BE  Egmond Binnen. Deze voorwaarden zijn ook op www.henningct.com te bekijken.

2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst